Die Wëe van Islam
Die Weste, Islam en die res van die wêreld, saam op een verhoog

Publisering van Artikel, 2014.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    Home
Inleiding
Die groeiende getal Moslems in veral westerse lande is nou 'n alledaagse gesig. Selfs ook in Suid Afrika waar reeds meer as
1.2 miljoen Moslems geakkommodeer word. Een probleem is, ons weet nie wat Islam behels nie. Hul godsdiens, denke, ideo-
logie, sosiale beginsels, ens is relatief onbekend aan ons. Veral die Westerse wêreld moet die wëe van Islam verstaan en wat
dit vir ons inhou, maatskaplik, sosiaal en godsdienstig. Persoonlik beveel ek aan dat die artikel gesamentlik met ander soort-
gelyke materiaal gebruik word.

Moslems in Suid Afrika
Om terug te keer na Islam en Moslems in Suid Afrika. Islam as godsdiens groei teen 'n vinnige tempo in swart, Indiër en kleurling informele nedersettings en woongebiede.
Die koms van Islam na Suid Afrika het in 3 fases geskied: 1) Tydens die koloniale tydperk was talle van hulle as slawe van Oos
en Wes Afrika en Madagaskar na die Kaap gebring. Vandag akkommodeer Kaapstad 'n groot aantal Malei-Moslems. 2) Tussen 1860 en 1868, en weer in 1874-1911het Indiërs in Natal gearriveer om as kontrakarbeiders in die suikerplantasies te werk. Sowat 10% van die Indiërs was Moslems. 3) Na Apartheid het 'n klein hoeveelheid Moslem migrante uit Suid-Asië en Noord-Afrika in
Suid afrika aangekom.
Suid-Afrika beskik oor talle Dar al-Ulums (instellings vir hoër Islamitiese Onderwys). Bron. Wikipedia. Verder is daar meer as
500 moskees in die land. Dan is daar ook meer as 400 opvoedkundige instellings, kolleges, Moslem privaat skole, godsdiens-
tige onderrig akademies, en kolleges van Islamitiese Wetenskappe. Baie universiteite bied Arabiese en Islamitiese Studies aan
as deel van hul akademiese kurrikulum.
Wat die instelling van Sharia betref is Suid Afrika een van die min lande met 'n Moslem minderheid wat die implementering van
die Moslem Persoonlike Reg of Moslem Familiereg oorweeg. Algehele druk op die Suid Afrikaanse regering om Sharia toe te
pas het nog nie na vore gekom nie.
Moslems is nie vry van Moslem haat (Islamophobia) nie. Verskeie geweld teen Moslems is al aangemeld. Om die probleem
aan te spreek is 'n Moslem organisasie, bekend as SAMNET (Suid Afrikaanse Moslem Netwerk) in die lewe geroep.
Suid Afrika is egter nie gevrywaar van Islamitiese ekstremisme nie. Volgens "The American Foreign Policy Council's World
Almanac of Islamism" is daar Islamitiese geinspireerde organisasies in Suid Afrika vandag wat die bevordering van Sharia steun.
Terwyl hierdie groepe nie massa ondersteuning geniet nie, dui hul teenwoordigheid op die potensiaal vir Islamitiese terrorisme in Suid-Afrika. Islamitiese groepe soos al-Qaeda het reeds van tyd tot tyd gebruik gemaak van Suid Afrikaanse grondgebied vir
hul eie persoonlike agendas. Die Suid Afrikaanse regering is waarskynlik bewus van die opleiding van al-Qaeda militantes in
Suid Afrika. 3 Opleidingskampe word genoem.

Meer omtrent Islam en Moslems, hul Godsdiens, kultuur en gewoontes
Die getal Moslems in Europa staan nou op 50 miljoen en regdeur die wêreld op 1.6 biljoen. Meer as die helfde (28, 000,000)
van Moslems in Europa woon in Rusland, Frankryk, Duitsland en die Verenigde Koninkryke. Moslems word verdeel in 'Sunni'
Moslems, Shia of Shiite Moslems en die Ibadi. Dit is moeilik om presies te bepaal hoeveel Islamitiese State daar is. Die
Organisasie van die Islamitiese samewerking (Organization of the Islamic Conference) bestaan wel uit 57 lid lande en 'n klein
aantal waarnemer state, soos Rusland, Bosnië en Herzegovina en Thailand. Sommiges is nie-Islamitiese lande maar bevat
wel Moslem meerderhede.

Die Moslem wêreld bestaan ook uit verskillende tale en kulture, liberales, gematigdes, konserwatiewes, nie-gewelddadige funda- mentaliste en gewelddadige fundamentaliste (wat terrorisme ondersteun), om net 'n paar te noem. So moet ons ook onderskei
tussen die meerderheid (die hoofstroom) Moslems en die gewelddadige revolusionêres wat in die minderheid is. Fundamen- talistiese terrorisme is 'n kanker in Islam. Alle Moslems is nie terroriste nie.

Is Islam 'n "godsdiens van vrede" of 'n politieke ideologie?
Dit hang grootliks af van hoe Islam benader of gedefineer word. Wat die Weste betref glo die meerderheid westerlinge dat Islam
'n politieke en imperialistiese ideologie is, wat ten doel het om die wêreld te verower. Vandag se Islamitiese terrorisme word juis geïnspireer deur hierdie Islamitiese imperialistiese ywer. Tog is daar aanduidings dat Islam beide 'n godsdiens en politieke ideo-logie is. Feitlik elke aspek van die lewe in die Moslem wêreld is ondergeskik aan sy religieuse leer. Nie een staan los van die
ander nie. In die sekulêre weste staan godsdiens en regering los van mekaar. Kapitalisme, kommunisme, sosialisme, en Mar-xisme is self ook ideologië.

Die betekenis van die woord "Islam"
Die Arabiese woord Islam beteken eenvoudig "onderwerping." In 'n godsdienstige konteks beteken Islam "volkome onderwerping aan die wil van God (Allah). Daar word verkeerdelik probeer om die woord Islam gelyk te stel met "vrede" deur aan te voer dat
Islam afgelei is van die woord "Salam of Salema" wat ook "vrede" beteken.

Islam is 'n kode in die;
Geestelike Lewe
Intellektuele lewe
Persoonlike Lewe
Familie lewe
Sosiale lewe
Ekonomiese Lewe
Politieke Lewe
Internasionale Lewe

Is alle Arabiere nasate van Ismael, die oudste seun van Abraham?
In die algemeen en ook in Islamitiese kringe word Ismael gesien as die stamvader van alle Arabiere. Word die geskiedenis egter nader getrek is dit duidelik dat nie alle Arabiere nasate van Ismael is nie.
Ismael het 12 seuns gehad: Nébajot, Kedar, Adbeël, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis en Kedma. En hulle het gaan woon van Hawila tot by Sur wat oos van Egipte lê in die rigting van Assur. Gen. 25: 12 - 18. Hierdie breë gebied is
die woestyn oos van Egipte in Noord-Arabië in die rigting van die Assiriese koninkryk. Daar het hulle kontak gemaak met plaas-
like Arabiese stamme. Semiete (nasate van Joktan, seun van Sem), was in daardie stadium reeds oud inwoners van die omge-
wing (Arabiese Peninsula). Deur ondertrouery het verskeie Arabiese swerwer stamme tot stand gekom wat bekend gestaan het
as die "Ismaeliete." Hulle afstammelinge vorm net 'n klein deel van die Arabiese bevolking vandag.
In die tyd voor die koms van Islam was Arabiere geklassifiseer volgens hul konfederasie, sub-stam, stam en dan hul familie.
Daar was twee konfederasies, die Adnani - Arabiere van noord, sentraal en wes Arabië, en die Qahtani - Arabiere van suid en suidoos Arabië. Arabiese stamme in die tyd van Mohammed was die Quraysh (Koreish) stam. Dit was die prominente stam van
Mekka. Dan was daar die Banu Kinanah, Banu Bakr ibn Abd Manat, Banu Jadhimah, Banu Hothail, Banu Thaqif, Banu Bariq,
Banu Utub, Banu Ghatafan, Banu Tamim, Banu Sa'ad, Banu Amr, Banu Jumah, Banu Kalb, Banu Khazraj, Banu Aus, Banu Awf,
Banu Najjar, Banu Harith, Banu Sa'ida, Banu Jusham, en 'n paar ander wat ook sub-stamme insluit. Die woord "Banu" is Arabies
vir "die seuns van" of "kinders van" of "huis van".
Tot vandag word vele Moslem stamme in verskeie lande gevind, elkeen met sy eie identiteit, taal, tradisie en kultuur. In die
Filippyne: Maguindanao, Maranao, Tausug, Sama, Yakan, Iranun, Molebugan of Molbog, Kolibugan, Sangil en Kalagan. In
Sudan: die Beja, Fur en Zaghawa. Ens.

Wie is Moslems?
Daar was 'n tyd toe die meeste Moslems uit net Arabiere bestaan het, maar nie al die Arabiere was Moslems nie. Vandag word bereken dat die Moslem bevolking uit slegs 20% Arabiere bestaan. Eintlik is die enigste sekere, onveranderlike konneksie tussen Islam en die Arabiere, Islam se heilige boek, die Qur'an, wat 'n Arabiese boek is.

Mense regte
Wat mense se regte en geregtigheid in Islam betref word die lewe en eiendom van elke burger (Moslem en nie-Moslem) in 'n
Islamitiese Staat as heilig beskou. Rasisme word nie in Islam toegelaat nie. Alle mense word as gelyk beskou. Islam is 'n
godsdiens van geregtigheid. Geen onreg mag geduld word nie. Hierdie is net 'n klein aantal mense regte wat deur Islam beskerm
word.
Regte van die vrou: Islam sien 'n vrou as 'n individu in eie reg, met die reg om inkomste en eiendom te besit of daarvan ontslae te raak sonder enige voogdyskap oor haar. Sy het die reg om te koop en te verkoop, geskenke te gee, en kan haar geld spandeer soos sy wil. 'n Huwelik geskenk wat deur die bruidegom aan die bruid gegee word, is vir haar eie persoonlike gebruik, en sy hou
haar eie familie naam, eerder as om haar man s'n te neem. Islam moedig die man aan om sy vrou goed te behandel.
Islam se familie stelsel bring die regte van die man, vrou, kinders en familie in 'n fyn balans. Dit voed onselfsugtige gedrag, vry-
gewigheid, en liefde in die raamwerk van 'n goed georganiseerde familie stelsel. Die vrede en veiligheid wat aangebied word deur
'n stabiele familie-eenheid word hoogs waardeer, en dit word gesien as noodsaaklik vir die geestelike groei van al die lede. 'n  harmonieuse sosiale orde word geskep deur die bestaan van uitgebreide families en om die kinders te beskerm.
Net jammer dat vele van die mense regte waarvoor Islam staan, veral die van die vrou, in baie gevalle ondermyn word. Hulle en
kinders word mishandel.
In die Moslem wêreld is daar nie te huise vir bejaardes nie. Die kinders ontferm hulle oor hul bejaarde ouers. Hulle word ten alle
tye behandel met respek.

Die Moslem wêreld
Nasies met 'n Moslem meerderheid verskyn in groen. Lig groen dui aan lande wat oor kleiner Moslem
bevolkings beskik.

Moslem wêreld staan bekend as die Islamitiese Ummah. Ummah verwys na "nasie" of "gemeenskap" of "mense" in Arabies,
meer spesifiek na die "Moslem nasie", na die "Moslem gemeenskap" en "Moslem mense". Ummah is 'n sinoniem vir ummat al-Islamiyah (Die Islamitiese nasie). In Islamitiese denke, verteenwoordig die Ummah 'n universele wêreld orde, wat regeer word
deur 'n Islamitiese regering (die kalifaat) in ooreenkoms met Sharia. Die woord Ummah neem verskillende betekenisse aan in
die Qur'an en Sunnah. Sien meer oor 'n Kalifaat.

Is Islamities beheerde lande en lande met Moslem meerderhede vry? Ons kyk na 'n aantal van die lande.
Dit wissel van geen vryheid, gedeeltelik vry en heeltemal vry.
Hierdie lande het nie juis 'n goeie rekord in terme van mense regte, vryheid van spraak, regte en vryheid van vroue en kinders,
godsdiens vryheid, ens, nie. Veral Saoedi-Arabië is bekend vir skendings van menseregte. Godsdiens vryheid word nie
toegelaat nie, Christene word verbied om in publieke geboue te aanbid, daar word selfs toegeslaan op privaat huise waar aan-
bidding en gebed plaasvind, daar word ook hewig gediskrimineer teen vroue, vroue word verbied om motorvoertuie te bestuur, politieke partye en vakbonde is verban, vryheid van die pers en ander vorme van kommunikasie word gesensor, lyfstraf
en die doodstraf word toegepas as strawwe en daar is ook geen vryheid van spraak nie.

Apartheid in Saoedi-Arabië