Die Wëe van Islam
Die Weste, Islam en die res van die wêreld, saam op een verhoog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    Home


Uitvoering van Hajj
Weereens moet pelgrims die heilige staat van Ihram aanvaar deur die uitvoering van die reinigings ritueel en die aantrek van
die Ihram kleed.
Dag1) Die oggend van 8 Dhul Hijjah (Die dag van Tarwiyah) beweeg die pelgrims na Mina om te bid en die Quran te lees. Hier
bly hulle tot die oggend van 9 Dhul Hijjah. (Dag 2) Hulle beweeg na die Arafat Vallei vir die wuquf. By Arafat het Muhammed sy laaste preek gelewer. Hier bly die pelgrims tot sonsondergang. Hier word gebede gedoen en vergifnis gevra en Allah geprys. Sondes word weggeneem en foute reggestel vir diegene wat Allah om vergifnis vra en opregte berou toon vir hul verkeerde hande-
linge in die verlede. Gelukkig is die persoon wat die liefde en plesier van Allah op hierdie spesifieke dag ontvang. Na sonsonder-
gang op die dag van Arafat beweeg die pelgrims na Muzdalifah.
Klein klippies word opgetel wat benodig gaan word vir die volgende dag in Mina. Ook word Fajr gebede deur die nag gedoen.
(Dag 3, die 10de) Vroeg oggend beweeg die pelgrims na Mina. Hier word 3 pillare bekend as die jamarat, wat die duiwel
voorstel, met klippies gegooi. Die 3 pilare is Jamarat-al-Ula, Jamarat-al-Wusta en Jamarat-al-Aqaba. Al drie Jamarat pillare verteenwoordig die Shaytan (Satan) en verteenwoordig ook die drie keer wat die duiwel die profeet Ibraheem (Abraham) probeer mislei het wanneer hy Ismail wou offer. En elke keer, het die Engel Abraham versoek om homself te bevry van die versoeking
deur klippies na die duiwel te gooi. Volgens oorlewering is 'n jamarat op elkeen van die drie plekke waar Abraham die duiwel
met klippies gegooi het, opgerig.
Op die dag, die 10de, word die eerste jamarat (Jamarat-al-Aqaba) met 7 klippies gegooi. Allah word met elke gooi geprys:
"Allah-u Akbar." Die gooi van die klippe is simbolies van die mens se pogings om boosheid weg te gooi.Nie een keer nie, maar
7 keer. Hierna offer sommige pelgrims 'n skaap, bok of 'n ander dier wat aan armes gegee word. Na die offergawe volg die laaste ritueel - Koppe word kaalgeskeer of hare net korter gesny. Gewone klere kan nou gedra word. Op hierdie dag vier Moslems regoor die wêreld die geluk van die pelgrims en sluit by hulle aan met die wêreldwye viering van Id al-Adha.
Pelgrims gaan terug na Mekka en doen die Tawaf Al-Ifadhah - Onthou: Die Tawaf en die Sa'i word twee keer gedoen, eerstens
vir Umrah en daarna vir Hajj - pelgrims beweeg 'n laaste 7 keer om die Kaäba en doen ook die Sa'i. Hulle drink ook die water
van Zamzam. Nou dat alle rituele uitgevoer is en die pelgrims heeltemal toegewy is kan hulle alle normale aktiwiteite hervat. Pelgrims kan voortaan trots aanspraak maak op die titel van al-Hajj of Hajji. Pelgrims keer terug na Mina om die dae van
Tashreeq, die 11de (Dag 4), 12de (Dag 5) van Dhul-Hijjah, daar te spandeer. Die 13de (Dag 6) is opsioneel vir hulle wat langer
wil bly. Gebede word gedoen en die drie jamarat pilare word met klippies gegooi. Pelgrims kan op die 5de dag (Die 12de) of  
op die 6de dag (Die 13de) terugkeer na Mekka. As hulle vertrek op die 12de moet dit wees voor sononder. Na sononder word
dit van pelgrims vereis om aan te bly vir die 13de dag wat die laaste en finale dag van Ayyam-ut-tashreeq is.

Die 5 pilare of 5 suile van Islam is (in kort):
Die Shahada - Verklaring van geloof. "Daar is geen God behalwe Allah, en Mohammed sy profeet."
Gebed - Die mees bekende Moslem praktyke is gebed, of salat, wat vyf keer 'n dag uitgevoer word: teen dagbreek (al-Fajr), middag (al-zuhr), namiddag (al-'asr), sonsondergang (al-Magreb) en aand (al-'Isha). Salat is die tweede pilaar van Islam. Tydens gebed kyk elke Moslem gelowige in die rigting van Mekka. Moslems kom bymekaar in 'n moskee om hul vyf daaglikse gebede
en die gemeenskaplike gebed op Vrydag, die Islamitiese heilige dag te doen. Moslems kan ook by die huis bid of op enige plek
wat rein is. Gebedsmatte word deur Moslems gebruik om reinheid te verseker.
Zakat - Dit is die derde pilaar van Islam. Dit verwys na "verleen hulp aan die armes en die behoeftiges."
Sawm, vas - Die vierde pilaar van Islam is vas in die heilige maand van Ramadan. Van sonop tot sononder word geen kos of
drank toegelaat nie.
Hajj, pelgrimstog -  Dit is 'n hoogtepunt van 'n Moslem se lewe en hou diep betekenis.

Die 6 artikels van geloof
Glo dat daar net een God is, wie nie verwek nie en nie gegenereer was nie.
Glo in die Engele. Engele is wesens van God wat geen wil van hul eie het nie, en hulle voer net God se wil uit.
Glo in die Skrif wat geopenbaar is aan verskeie profete deur die eeue heen.
Glo in al die boodskappers van God, wat begin met die Profeet Adam, dit sluit ook in Profete Noag, Abraham, Ismael, Isak,
Jakob, Moses, Jesus en Mohammed. Daar was eintlik meer as 100,000 boodskappers en profete wat deur God aan alle nasies
en na alle dele van die wêreld gestuur was, maar slegs 'n paar word in die Qur'an genoem .
Glo in die laaste dag waarop alle lewe in hierdie wêreld sal eindig, en al die dooies weer tot lewe gebring sal word , en elkeen
aanspreeklik gehou sal word vir sy / haar dade wat gedoen was tydens sy / haar lewe op aarde, en beloning of straf sal ontvang
van God, die Almagtige .
Glo in die goddelike bestemming, naamlik; niks gebeur behalwe dit wat deur God bestem is nie. Niemand het die mag om
iemand van iets te ontneem wat God vir hom of haar bestem het om te ontvang nie, en niemand kan iets lewer wat hy of sy nie bestem is om te ontvang nie.

Die Adhan - Die oproep tot gebed (Lirieke)
Allahu Akbar, Allahu Akbar,
(Allah is most great, Allah is most great)

Allahu Akbar, Allahu Akbar
(Allah is most great, Allah is most great)

Ash-hadu an' la ilaha ill Allah,
(I bear witness that there is no god except Allah)

Ash-hadu an' la ilaha ill Allah,
(I bear witness that there is no god except Allah)

Ash-hadu ana Muhammadan Rasoolallah,
(I bear witness that Muhammad is the messenger of Allah)

Ash-hadu ana Muhammadan Rasoolallah,
(I bear witness that Muhammad is the messenger of Allah)

Hayya 'alas-Salah,
(Come to prayer)

Hayya 'alas-Salah,
(Come to prayer)

Hayya 'alal Falah,
(Come to success)

Hayya 'alal Falah,
(Come to success)

Allahu Akbar, Allahu Akbar,
(Allah is most great, Allah is most great)

La illaha ill Allah
(There is no god but Allah)