Die Wëe van Islam
Die Weste, Islam en die res van die wêreld, saam op een verhoog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    Home

Migrasie en Moslem migrasie
In ons moderne wêreld is internasionale migrasie nie 'n nuutjie nie. Duisende mense uit verskillende agtergronde, gelowe en gewoontes gaan woon in ander lande om spesifieke redes. Dit kan wees om ekonomiese redes, beter werk en sosiale geleendhede, 'n beter lewe, om te ontvlug van konflik en geweld in hul eie lande of vanweë slawerny, droogtes, swak regerings,
swak sekuriteit, swak dienste, armoede en natuurlike rampe.
Na berekening woon meer as 200 miljoen mense buite hul land van oorsprong en die getal groei jaarliks.
Migrasie van mense het sy voordele. Dit is algemeen bekend dat immigrante 'n groot aandeel gehad het in die ontwikkeling en
vooruitgang van westerse lande. Immigrante is oor die algemeen 'n bron vir lae koste arbeid deurdat hulle gewillig is om vir lae salarisse te werk en werk te verrig wat burgers van 'n land eerder vermy. So word vervaardigers, besighede en uiteindelik die land ekonomies bevoordeel. Hulle is ook gewoondlik hoogs gemotiveerd en in baie gevalle is hulle van nature entrepreneurs wat eie besighede begin en sodoende in die proses werksgeleendhede skep. Veral in Wes Europese lande wat gebuk gaan onder 'n dalende bevolkingsgroei, is hulle van groot nut.
Geskoolde en hoë geskoolde immigrante, soos wetenskaplikes, ingeneurs, tekenaars, geneeshere, en ander professionele
beroepe is 'n bate vir 'n land.

Impak van immigrasie op westerse waardes

Praat ons van westerse waardes, dan praat ons van waardes wat verband hou met die westerse wêreld (Weste)

Goed en wel, immigrante hou voordele in vir enige land. Daar is egter ander faktore met dramatiese effekte. Die demografie
van 'n land verander namate meer en meer immigrante binnekom. Nuwe inwoners met ander godsdiens gewoontes, met ander sieninge van die lewe, kulture, ens, word nou deel van die alledaagse lewe.  Alles verander skielik. Niks is meer dieselfde nie.
Vir die ouer inwonende geslagte is dit moeilik om te aanvaar. Die tendens word veral in Brittanje gesien. In die proses kom
nuwe probleme en by tye ernstige probleme na vore waarmee hierdie regerings nouliks kan deel. Hier word onder andere
verwys na die toename in geweld en misdaad, die agteruitgang van omgewings en infrastruktuur. Verder is immigrante afhank-
lik van maatskaplike welsyn, gesondheidsorg en pensioene wat groot druk plaas op enige ekonomie. En dan as gevolg
van immigrante se toenemende getalle versus die lae bevolkings groei van westerse gemeenskappe kan hulle later van tyd die meerderheid in sekere gebiede word. Alles wat hier genoem word kan uiteindelik die nasionale identiteit, demokrasie, westerse kultuur en gewoontes, bedreig. Want onthou die westerse kultuur ook bekend as die gevorderde kultuur is fundamenteel en demokraties en die Christendom het 'n groot rol gespeel in die vorming daarvan. In groter geheel gesien is die Bybel die fondasie van menige beginsels waarop die westerse kultuur rus. Dit kom ook daarop neer dat die Christen geloof ongeag 'n groot afname
in die aanhang daarvan steeds dominant in die westerse kultuur is. Ander elemente in die westerse kultuur is kapitalisme, tradisies, sosiale en etiese waardes, kuns, filosofie, letterkunde, onderwys, wetenskap en tegnologie. vryheid van spraak, menseregte, vooruitgang, vryheid van beweging, vrye mark beginsels, demokraties verkose regerings, vryheid van die pers, godsdiens vryheid en verdraagsaamheid. Die westerse kultuur sou uiteindelik ook ander wêreld dele bereik en beinvloed en
self beinvloed word deur kontak met ander mense en hul konsepte.

Uitdagings vir immigrante
Hoewel 'n nuwe lewe met nuwe uitdagings vir immigrante aanbreek kan die behoud van hul moedertaal, godsdiens, kultuur
en gewoontes in die gedrang kom. Veral immigrante uit sekere kulture mag dit dalk moeilik vind om Westerse konsepte en
waardes te aanvaar of hul daarmee te vereenselwig. Ons sien dit in veral Moslem gemeenskappe regdeur Europa, die VSA, Australië, Kanada en ander lande. Hulle vind integrasie en assimilasie heel moeilik om verskeie redes.

Immigrasie en Multikulturalisme
Immigrasie stuur gewoondlik af op kulturele diversiteit in 'n land of spesifieke gebied. Immigrante kom uit verskillende kulturele, godsdienstige en sosiale agtergronde. Om die rede het verskeie westerse lande die konsep van Multikulturalisme aanvaar
ten einde 'n multikulturele samelewing te bou wat bestaan uit verskeie kulture (Kulturele en etniese diversiteit). In die konsep
word elkeen se kultuur en waardes bevorder en gerespekteer met die verstandhouding dat die land se wette, waardes, basiese
strukture en beginsels, die grondwet en die oppergesag van die reg, verdraagsaamheid en gelykheid, parlementêre demokrasie, vryheid van spraak en godsdiens, die nasionale taal en gelykheid van geslagte eerste kom, gerespekteer en onderhou sal word.
Die nasionale identiteit van 'n land mag dus nie ondermyn word nie. Daarom dan dat integrasie en assimilasie hoë prioriteit
geniet. Multikulturalisme, word geglo, het as konsep gefaal. Europese leiers wat hulle teen die konsep uitgespreek het wissel
van die Franse President Nicolas Sarkozy, die Duitse Kanselier Angela Merkel, die vorige Eerste Minister van Australië John Howard en nou onlangs die Britse Eerste Minister David Cameron.
Maar hoekom het dit as konsep gefaal? Oor die jare het Multikulturalisme eerder geleendhede vir Moslem immigrante geskep
om aparte parallele gemeenskappe te vorm wat uiteindelik probleme vir menige regerings tot gevolg sou hê. Sien. Vorming van Moslem gemeenskappe

Waarom is Moslems geintereseerd in migrasie na die weste?
Die Westerse wêreld het geweldig gevorder in terme van tegnologie, wetenskap, gesondheid en ander dissiplines. In die geheel
gesien geniet samelewings van hierdie nasies 'n stabiele lewe, 'n liberale beleid en 'n hoë lewenstandaard.  Hulle verskaf sekuri-
teit, regte, voedsel en gesondheidsorg en welsyn aan elkeen van hul burgers.
Die teendeel gebeur in die Moslem wêreld. Die Moslem wêreld word geteister deur oorloë, swak gesondheidsorg, armoede en skendings van menseregte, ongeletterdheid, gebrek aan vordering, diktatorskap, die gebrek aan politieke deursigtigheid, etniese konflik, en plaaslike probleme. Ongeletterdheid is 'n probleem in die meerderheid van die Moslem lande. Die gebrek aan gelet-
terdheid lei tot 'n gebrek aan vordering, en die gebrek aan vordering lei tot 'n gebrek aan ontwikkeling, wat lei tot diktatorskap,
wat op sy beurt lei tot 'n gebrek aan politieke deursigtigheid, wat ook lei tot 'n magstryd wat lei tot plaaslike probleme en etniese konflik.

Moslems in Wes Europa, leef in die algemeen in groot stedelike gebiede, dikwels gekonsentreer in arm
woonbuurte van die groot stede.

Die Verenigde Koninkryke en Moslem immigrante
Die Verenigde Koninkryk is 'n baie aantreklike land vir immigrante. Sy goed georganiseerde stelsel van sosiale sekuriteit wat beskikbaar is vir almal, die hoë lewens standaard is van die vernaamste redes waarom baie buitelanders verkies om te woon in
die Verenigde Koninkryke. Maar, die Britte hou nie graag van immigrant oorheersing nie.
Ons gaan kyk na die situasie in die Verenigde Koninkryke en wel in Brittanje. Die meerderheid Moslems in Brittanje is immi-
grante uit Pakistan, Indië, Bangladesh, Somalië, lande in Oos Europa insluitende Turkye en die Midde Ooste. Altesaam is
daar sowat 1.6 miljoen Moslems in Brittanje en daardie getal groei deur natuurlike aanwas en immigrasie. Migrasie van
Moslems na Wes Europa het sy verloop begin neem net na die 2de wêreld oorlog in die 1950's en 60's. Dit was om arbeids
te korte aan te spreek in 'n tyd toe Europa nog in chaos was. Baie van hierdie tydelike werkers het nie weer teruggekeer na hul lande van oorsprong nie.
Later het hul families by hulle aangesluit. Meer Moslem immigrante het gearriveer sodanig so dat hulle uiteindelik 'n minderheid
in Europa begin vorm het.  Meeste bly in Engeland gevolg deur kleiner groeperinge in Skotland, Wallis, en Ierland. Verder woon Moslems in spesifieke woongebiede, bv; Bangladeshi gemeenskappe in Tower Hamlets, Somalie gemeenskappe in Birming-
ham, Sheffield, Leicester, Milton Keynes en London.
Moslems is gewoondlik arm en woon in arm woongebiede wat uiteindelik omsit in ghettos. Soos Moslems in beweeg verhuis bestaande inwoners liewers na ander omgewings waar dit veiliger en skoner is. 'n Groot aantal Moslem kinders in Brittanje
woon in oorbevolkte huise. Moslems word ook beskryf as die mees benadeelde minderheids groep in die land. Opleiding is
ook swakker.
In 'n verslag is ook bevind dat die werkloosheidsyfer onder Brittanje se 1,6 miljoen Moslems drie keer meer is as die van die algemene bevolking en is die hoogste van al  die godsdiensgroepe. Ongeveer die helfte van alle Moslems is ekonomies
onaktief (52%). Dit is hoër as enige ander godsdiens groep. Moslem families is baie groot en 'n enkele salaris verdiener vind
dit moeilik om almal te onderhou. Die salaris word aangevul deur aansienlike voordele van die staat. Sowat 80% van die Moslem-bevolking maak staat op welsyn voordele. Statistieke wys daarop dat honderde Britte hulle jaarliks bekeer tot Islam en sodoende
bydrae tot die vermeerdering van Moslems in die land.

Baie Britte is uiters vyandig teenoor Moslem immigrante. 52% van respondente glo dat Moslems groot probleme vir Brittanje
skep.
48% Britte sou 'n party steun wat immigrasie teenstaan.
47% van Britte sien Moslems as 'n bedreiging.
72% van Britte glo Moslems wil nie integreer.
45% van Britte erken dat hulle dink daar is te veel Moslems in Brittanje.
55% van Britte sou bekommerd wees as 'n moskee in hul gebied gebou word.
58% van Britte assosieer Islam met ekstremisme.

Meer oor Frankryk en Moslem immigrante
Frankryk het 'n lang immigrasie geskiedenis. Vanaf die laat 1800's tot en met middel 1900's het 'n groot aantal arbeiders van
Italië, Pole, Portugal, Spanje, België, Duitsland en Rusland gekom om in Frankryk te werk. Baie van hierdie arbeiders het nie
weer na hul geboortelande teruggekeer nie. Later het hulle families ook by hulle aangesluit.
Werwing van arbeiders was nie beperk tot hierdie genoemde lande nie. In die vroeë 1900's het 'n groot aantal Arabiese (Moslem) arbeiders uit die Maghreb lande (Algerië, Marokko en Tunisië) gekom. So ook uit Turkye. Nederland was in dieselfde posisie
en moes ook gebruik maak van arbeiders uit die lande en uit die Suriname en Antilles. In 2008 was daar meer as 11 miljoen
immigrante in Frankryk -  van Afrika, Maghreb, Sub-Sahara-Afrika, Portugal, Italie, Spanje, Asië en Amerika. Sowat 5 miljoen
van die immigrante was Moslems.
Soos in Brittanje bekeer talle Franse hulle tot Islam in die wit gebou van die Sahaba moskee in Créteil. Maar die omgekeerde
vind ook plaas. Duisende Moslems bekeer hulle tot die Christelike geloof - Protestantse  en Katolieke. Hierdie verandering van geloof kan hulle duur te staan kom deurdat hulle verban kan word uit families en dan is daar ook doodsdreige-mente.